Return to hb

Adventurer Handbook – Chapter 4

Bằng Chứng Mạo Hiểm - Chương 4
TypeBằng Chứng Mạo Hiểm
Number of tasks10
Prev RoundBằng Chứng Mạo Hiểm - Chương 3
Next RoundBằng Chứng Mạo Hiểm - Chương 5
Completion Rewards
Phôi Pháp Khí Bắc Lục x 1
Ma Khoáng Tinh Đúc x 8
Mora x 25000
Nguyên Thạch x 100
Tasks
TaskReward
Thăm Thất Thiên Thần Tượng Ở Phế Tích Phong Long
Mora
x 20000
Hiến tế Thất Thiên Thần Tượng ở Mondstadt đến cấp 6
Cường hóa 6 Thánh Di Vật lên cấp 4
Tương tác 3 lần với "Hoa Tàng Kim" hoặc "Hoa Chỉ Thị" và nhận thưởng
Hoàn thành 1 lần Phái Đi Thám Hiểm
Đột phá 3 Nhân Vật lên cấp 1
Cường hóa 1 Vũ Khí lên cấp 20
Tiến hành 1 lần Giả Kim
Mora
x 20000
Đánh bại Thuật Sĩ Cicin Lôi
Mở khóa 1 Đền Địa Linh

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published.